Tin tức

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt (LPG, CNG, LNG …) cố định bằng kim loại là hoạt động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo một quy trình kiểm định đã được Nhà nước biên soạn. Thực hiện tốt công tác kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn khi đốt nhằm hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Quy trình kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại gồm những giai đoạn nào?


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Xóa term: Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Hình thức kiểm định và thời hạn kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt (LPG, CNG, LNG) cố định bằng kim loại được kiểm định kỹ thuật an toàn theo các hình thức sau: ● Kiểm định lần đầu: Là chế độ kiểm định kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng. ● Kiểm định định kỳ: Ngay sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước. Thời hạn kiểm định là 3 năm/lần. Xóa term: Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại ● Kiểm định bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt. Hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên. Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Các bước kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt

Khi kiểm định hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo các bước sau: ‒ Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống dẫn khí đốt. ‒ Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong. ‒ Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm (thử bền, thử kín, NDT …). ‒ Kiểm tra vận hành. ‒ Xử lý kết quả kiểm định. Xóa term: Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản theo mẫu và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.